Hucko, Pavel

Profesné zameranie - hodnotenie kvality vôd v povrchových tokoch a nádržiach, ochrana a prognózy kvality vody, transport a transformácia látok vo vodnom prostredí povrchových tokov, manažment kvality vody v povodí tokov, hodnotenie kvality dnových sedimentov v tokoch a nádržiach, štúdium interakcií medzi vodou a sedimentmi.

Publikace v domácích a zahraničních časopisech a sbornících

 • HUCKO, P.: Úprava prirodzene zafarbenývh vôd priamou filtráciou. In: Sborník referátů z mezinárodní konference VODA ,81. Dům techniky ČSVTS Praha, 1981. s. 68.

 • STRNADOVÁ, N. - MACH, M. - GRAU, P. - CHLEBKOVÁ, E. - HUCKO, P. - DOLEJŠ, P.: Studie dalšího využití vody z Vltavy a Jizery jako vodárenského toku. In: Sborník VŠCHT Praha, F 24. VŠCHT Praha, 1982. s. 205.

 • STRNADOVÁ, N. - MACH, M. - GRAU, P. - HUCKO, P. - JANDA, V.: Technologické meze upravitelnosti vltavské vody. In: Sborník VŠCHT Praha, F 24. VŠCHT Praha,1982. s. 235.

 • JANDA, V. - STRNADOVÁ, N. - STUPKA, P. - HUCKO, P. - MACH, M.: Dusičnany ve vltavské vodě. Vodní hospodářství B, 32, 1982, 8. s. 203.

 • HUCKO, P.: Vplyv teploty na jednostupňovú úpravu vôd. In: Zborník zo 4. konferencie Vedecko-technický rozvoj vodného hospodárstva, II. vodohospodárske technológie. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 1986. s. II-23.

 • HUCKO, P.: Zhodnotenie kvalitatívneho režimu podzemných vôd a možnosti jeho ovplyvnenia. In: Zborník z 3. celoštátneho seminára CPZV 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteľnosť zdrojov pitnej vody. Ústav hydrológie a hydrauliky CGV SAV Bratislava, 1989. s. 119.

 • HUCKO, P. - ŽÁK D.: Vývoj kvality vody v zdrojoch podzemných vôd vo vzťahu k prírodným podmienkam a antropogénnej činnosti. In: Hydrologie kvality zdrojů pitné vody. Pobočka ČSVTS Brněnské vodárny a kanalizace, 1990. s. 105.

 • HUCKO, P. - ŽÁK D.: Changes of Groundwaters Quality on Exploited Sour¬ ces and their Relation to Antropogenic Activity and Natural Conditions. In: International conference, ZS VTS Bratislava 1991.

 • HUCKO, P. – BÍLIKOVÁ, A. – MIŠÚT, O.: Vplyv usadenín na množstvo a kvalitu infiltrujúcej vody. In: Posúdenie rôznych variantov VD Gabčíkovo. Výskumný ústav vodného hospodárstva, 1992.

 • HUCKO, P. - LIŠKA, I. – TÖLGYESSY, P.: Evaluation of Changes of the Quality of Grounwater Sources in Slovakia. In: The Symposium Proceedings of the Inter¬ national symposium on Enviromental Contamination in Central and Eastern Europe. Budapest 1992. Florida State University. USA, 1992

 • HUCKO, P. – LICHVÁR, M. – LIŠKA, I. – GAJDOVÁ, J.: Prieskum kvality vody vo vybraných prameňoch SR. In: Zborník z konferencie Vodné zdroje a ich ochrana. Pobočka ČSVTS pri VÚVH Bratislava, 1993. 1994

 • HOLOBRADÁ, M. - HUCKO, P.: Výskum kvality vody vodárenských nádrží na Slovensku. Zborník vybraných prác VÚVH. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ročník: I., 1994, s. 248.

 • HOLOBRADÁ, M. - HUCKO, P.: Vodárenské nádrže na Slovensku a ich eutrofizácia. In: Aktuální otázky vodárenské biologie 1994. Pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti Ministerstva životního prostředí. Sborník z 10. semináře. Praha 1994. s. 22.

 • HUCKO, P. - PIŠOFT, O.: Problematika sedimentov slovenských tokov a nádrží z hľadiska ich využívania a zneškodňovania. In: EKOTECH ,94. Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o., 1994. s. 131.

 • HUCKO, P. - LIŠKA, I.: Quality of the Sediments in Slovak Rivers. In: The Symposium Proceedings of the Second International Symposium on Enviromental Contamination in Central and Eastern Europe. Budapest 1994. Florida State University, USA. 1994. s. 857.

 • HUCKO, P. - LIŠKA, I.: Charakterizácia sedimentov slovenských tokov a nádrží. In: Kaly a odpady. Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra zdravotného inžinierstva SvF STU, 1994. s. 215.

 • HUCKO, P. - KUNÍKOVÁ, E. - SVRBICKÁ, D. - PIŠOFT, O. - PÁLMAI, A. - LICHVÁR, M.: Integrovaná environmentálna štúdia Dunaja - Fáza 1. Zborník vybraných prác VÚVH. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 1994. s. 236.

 • HOLOBRADÁ, M. - HUCKO, P.: Výskum kvality vody vodárenských nádrží na Slovensku. Zborník vybraných prác VÚVH. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava,1994. s. 248. 1995

 • HUCKO, P. - HOLOBRADÁ, M. - HUDEC, I.: Chemizmus vody VN Klenovec a jej prítokov. In: Pitná voda z údolních nádrží 1995 (optimalizace kvality surové vody a úprava pitné vody) Sborník 3. konference 22.5. – 25.5.1995 v Táboře. České Budějovice: W&ET Team, 1995, s. 148-155.

 • HOLOBRADÁ, M. - HUCKO, P. - HUDEC, I.: Vplyv poklesu objemu VN Klenovec na fytoplanktón a upraviteľnosť vody. In: Pitná voda z údolních nádrží 1995 (optimalizace kvality surové vody a úprava pitné vody) Sborník 3. konference 22.5. – 25.5.1995 v Táboře. České Budějovice: W&ET Team, 1995, s. 127-133.

 •  HUDEC, I. - HOLOBRADÁ, M. - HUCKO, P. - MIKLISOVÁ, D.: Vplyv hospodárenia s vodou na štruktúru zooplanktó¬ nu vo VN Klenovec. In: Pitná voda z údolních nádrží 1995 (optimalizace kvality surové vody a úprava pitné vody) Sborník 3. konference 22.5. – 25.5.1995 v Táboře. České Budějovice: W&ET Team, 1995, s. 156-161.

 • HUCKO, P.: Kvalita sedimentov slovenských tokov. In: Vodohospodárske aspekty ekologizácie krajiny. Výskumný ústav vodného hospodárstva, 1995. s. 7. 1996

 • HOLOBRADÁ, M. - HUCKO, P.: Kvalita vody vo vodárenských nádržkách. In: Ochrana a využívanie vodných zdrojov. 13. ročník AGROFILM ,96. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 1996, s. 41.

 • HUCKO, P.: - HOLOBRADÁ, M.: Kvalita sedimentov vo vybraných vodárenských nádržiach na Slovensku. In: Ochrana a využívanie vodných zdrojov. 13. ročník AGROFILM ,96. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 1996, s. 53.

 • HUCKO, P.: - HOLOBRADÁ, M.: Prísun živín do vodárenských nádrží na Slovensku. In: Aktuální otázky vodárenské biologie 1996. Pobočka Českej vedeckotechnickej vodohospodárskej spoločnosti Praha, Sborník z 12. semináře. Praha 1996, s. 95.

 • HUCKO, P. - PIŠOFT, O.: Sedimenty vodných tokov a nádrží a možnosti ich využitia. In: Kaly a odpady. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS Bratislava 1996. s. 28 1998

 • HUCKO, P.: Rozdelenie ťažkých kovov a organických látok vo vodách a sedimentoch vodných nádrží. In: Sborník z 1. Mezinárodní konference „Kvalita vod ,98“. NOEL 2000 s.r.o., 1998. s. 156.

 • Hucko, P.: Výskyt organických látok vo vodách a sedimentoch vybraných vodných nádrží na Slovensku. In: Zborník zo seminára „HYDROGEOCHÉMIA ,98“. Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava. 1998. s. 51.

 • RAJCZYKOVÁ, E. - HUCKO, P.: Identifikácia vodohospodársky citlivých oblastí v SR. In: Zborník z 2. konferencie „Progresívne postupy čistenia odpadových vôd“. Katedra životného prostredia CHTF STU Bratislava. 1998. s. 26.

 • RAJCZYKOVÁ, E. - HUCKO, P.: Problematika vodohospodárskych citlivých oblastí v SR. In: Vodohospodársky spravodajca, 1998, roč. XLI, č. 6/98, s. 7.

 • HUCKO, P. - RAJCZYKOVÁ, E.: Malé ČOV. Vodohospodársky citlivé oblasti. Metodická, informačná a inštruktážna činnosť pre podniky VaK a ich prevádzky na Slovensku. Informačný list č. 1/98. Aktuálne problémy komunálnych stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava. 1998. s. 14. 1999

 • HUCKO P. - LUTHER S. - ELEXOVÁ E. - TÓTHOVÁ L. - HUDEC, I.: Aktuálny stav kvality vody a sedimentov VN Zemplínska Šírava. In: Aktuální otázky vodárenské biologie. Sborník z 15. semináře. Praha, Pobočka České vodohospodářské společnosti. 1999, s. 94.

 • HUCKO P. - RAJCZYKOVÁ, E.: Európska legislatíva a jej aplikácia v podmienkach SR. SOVAK, časopis vodovodů a kanalizací. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 8, 1999, 1, s. 3-7.

 • HUCKO, P. - HUDEC, I. - MIKLISOVÁ, D. - LUTHER, S.: Chemizmus vody VN Klenovec za obdobie rokov 1997 – 1998. In: Pitná voda 1999. 5. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. České Budějovice, W&ET Team. 1999, s. 153-158.

 • HUDEC, I. - HUCKO, P. – MIKLISOVÁ, D. - ELEXOVÁ, E.: Vývoj zooplanktónu VN Klenovec v rokoch 1997-98. In: Pitná voda 1999. 5. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. České Budějovice, W&ET Team. 1999, s.159-164.

 • HUCKO, P. - PIŠOFT, O.: Problematika sedimentov tokov a nádrží na Slovensku. Zborník zo 7. konferencie EKOTECH ,99. Dom techniky ZSVTS Bratislava, s.r.o.. 1999, s. 170-175. ISBN 80-233-0433-X

 • HUCKO, P.: Sledovanie a hodnotenie kvality sedimentov vo vodných tokoch a nádržiach. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 20. - 21. októbra 1999. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 1999. s. 7 – 20. ISBN 80 - 88982 - 06 - 5 2000

 • HUCKO, P. - HUDEC, I. : Interakcia živín a bioty vo vodárenskej nádrži Klenovec. In: Aktuální otázky vodárenské biologie 2000. Sborník ze 16. semináře. Praha, Pobočka České vodohospodářské společnosti. 2000, s. 101-105.

 •  HUCKO, P. - HUDEC, I. - LUTHER, S.: Vplyv vodnej nádrže Zemplínska Šírava na formovanie kvality vody. In: 12. Limnologická konference. Limnologie na přelomu tisíciletí Sborník referátu. Kouty nad Desnou, 18.-22.9.2000. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000, s. 287-290.

 • BELICA, P. - DIAN, M. - HUCKO, P. - RAJCZYKOVÁ, E. - ŠUMNÁ, J.: Priemyselné výuste a manažment kvality vody. In: 32. Konferencia vodohospodárov v priemysle s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok. Podbanské, november 2000. Bratislava, STU SvF Katedra zdravotného inžinierstva, Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2000. s. 129-137.

 • HUDEC, I. - HUCKO, P.: Zemplínska Šírava reservoir: eutrophy and zooplankton. In: Biologia, Roč. 55, č. 5, 2000, s. 455-464.

 • HUCKO, P.: Smernica 2000/.../ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky. 1997/0067(COD) C5-0347/00, PE-CONS 3639/00. In: Koncepcia a stratégia rozvoja ČOV podľa požiadaviek pripravovanej legislatívy a legislatívy EÚ. Informačný list č. 4/2000. Metodická, informačná a inštruktážna činnosť pre podniky VaK a ich prevádzky na Slovensku. Bratislava, MP SR, VÚVH 2000. s. 11-13.

 • HUCKO, P.: Vodohospodársky citlivé oblasti. In: Aktuálne problémy komunálnych stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Prezentácia výsledkov riešenia vedecko-technického projektu. Zborník vedeckých prác z odborného seminára. Rajecké Teplice, 22.-23. február 2000. Bratislava, MP SR 2000. s. 58-66. 2001

 • HUCKO, P. - HUDEC, I. - LUTHER, S. : Dlhodobý vývoj kvality vody vo VN Klenovec. In: Pitná voda 2001. Sborník konference. 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. České Budějovice, W&ET Team. 2001, s. 313-318.

 •  HUCKO, P. - PIŠOFT, O. : Ťažké kovy vo vodárenskej nádrži Bukovec. In: Pitná voda 2001. Sborník konference. 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. České Budějovice, W&ET Team. 2001, s. 341-346.

 • HUCKO, P.: Kvalita povrchových vôd z hľadiska obsahu živín vo vzťahu k požiadavkám smernice EÚ 91/271/EEC. In: Vodohospodársky spravodajca, 44, 2001, č. 6, s. 7-8.

 • HUCKO, P.: Chemizmus sedimentov vo vodnej nádrži Zemplínska Šírava. In: V. Okresné dni vody. Zborník referátov: Michalovce - Zemplínska Šírava, 5.-6. apríla 2001. Michalovce: VHZ a ÚH SAV, 2001. s. 47-54.

 • HUCKO, P. - HUDEC, I.: The Water Quality in the Krpeľany Reservoir. In: International Conference "Water is life - take care of it" on the occasion of the 50th Anniversary WRI establishment. Proceedings. 17-19 September 2001, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Water Research Institute, 2001. s. 317-324.

 • HUCKO, P.: Contamination of Drinking Water Reservoir Sediments with Organic and Inorganic Micropollutants in Slovak Republic. In: IWA 2nd World Water Congress. Efficient Water Management – Making it Happen. Preprints (Abstracts). Berlin, 15-19 October 2001. London: IWA, 2001. s. 181. 2002

 • HUCKO, P. - WEIGELTOVÁ, S.: Dostupnosť fosforu v sedimentoch vodárenských nádrží. In: Aktuální otázky vodárenské biologie 2002. Sborník z 18. semináře. Praha, 6.-7. února 2002. Praha: VŠCHT, 2002. s. 159-163.

 • HUCKO, P. - RAJCZYKOVÁ, E. - ŠUMNÁ, J.: Manažment kvality vody v povodí toku. In: Odpadové vody 2002. Zborník z 2. konferencie s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby, Vysoké Tatry, 3.-5. apríla 2002. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2002. s. 28-33.

 •  HUCKO, P. - PIŠOFT, O.: Dynamika ťažkých kovov vo vodárenskej nádrži Bukovec. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice 2002. Bratislava: 2002. s. 221-226.

 • HUDEC, I. - HUCKO, P.: Limnologická charakteristika pohorských rybníkov pri Spišských Vlachoch. In: Natura Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea. Roč. 43. Košice: Východoslovenské múzeum, 2002. s. 287-296. 2003

 • HUCKO, P. - HUDEC, I. - MIKLISOVÁ, D. - WEIGELTOVÁ, S.: Erózno-sedimentačné procesy a ich vplyv na eutrofizáciu vodárenských nádrží. In: Aktuální otázky vodárenské biologie 2003. Sborník z 19. semináře. Praha, 5.-6. února 2003. Praha: VŠCHT, 2003. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2003. s. 191-195.

 • SESZTÁK, J. - PROSBA, J. - GIBA, M. - HUCKO, P.: Sedimenty vo vodných nádržiach v správe odštepného závodu povodia Bodrogu a Hornádu Košice. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 15.-16. apríla 2003. Bratislava: Pobočka SVHS ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, 2003. s. 90-104.

 • HUCKO, P.: Kvalita sedimentov vážských nádrží. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 15.-16. apríla 2003. Bratislava: Pobočka SVHS ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, 2003. s. 105-116

 •  HUCKO, P.: Kvalita sedimentov VD Orava. In: 50 rokov prevádzky VD a VE Orava. Zborník prednášok z konferencie. Slanická Osada, 22.-23. mája 2003. Trenčín: Pobočka Slovenskej energetickej vedeckotechnickej spoločnosti pri SE-VE, 2003. Pobočka Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri SVP-PV Piešťany, 2003. s. 117-124.

 • HUCKO, P. - WEIGELTOVÁ, S.: Kvalita sedimentov vodných nádrží na Slovensku. In: Rok 2003 vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný rok vody. Príspevky z konferencie. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV s podporou Port Service Bratislava, spol. s r.o., 2003. 7 s.

 • HUCKO, P. - PIŠOFT, O.: Problematika As a Sb v povodí VN Bukovec. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice 2003. Bratislava: 2003. s. 59-63.

 • HUCKO, P.: Dodávka vody v krízových situáciách. In: Dodávka vody v krízových situáciách. Prednášky. Bratislava, 11.9.2003 [CD-ROM]. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., 2003. Prednáška č. 6. 5 s.

 • HUCKO, P.: Kvalita sedimentov VD Palcmanská Maša. In: 50 rokov prevádzky VD Dobšiná. Zborník prednášok z konferencie. Spišská Nová Ves, 16.-17. október 2003. Poprad: Pobočka Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri SVP, š.p., OZ Povodie Bodrogu a Hornádu Košice, 2003. s. 67-76.

 • HUCKO, P.: Hodnotenie kvality sedimentov VN Starina. In: Vodohospodársky spravodajca. 2003, roč. 46, č. 7, s. 7-10.

 • HUCKO, P.: Hodnotenie kvality sedimentov vodných nádrží podľa Zákona č. 188/2003. In: Vodohospodársky spravodajca. 2003, roč. 46, č. 12, s. 4-7. 2004

 • RULÍK, M. - LAMAČOVÁ, J. - BARTÁK, P. - DUCHOSLAV, M. - HORKÝ, J. - HUCKO, P.: Characterization of microbial communities in reservoir and river sediments by phospholipid fatty acids analysis. In: CHROŇÁKOVÁ, A., KRIŠTUFEK, V., ELHOTOVÁ, D., MALÝ, S. (eds.): Proceedings of the 9th Methodological Workshop “Present methods for investigation of biodiversity of microbial community in soils and substrates”. České Budějovice, 2.-3. March 2004. České Budějovice 2004. s. 26-30.

 • HUCKO, P.: Vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov. In: Integrovaný manažment povodí a implementácia Rámcovej smernice EÚ o vode. Zborník z celoslovenskej konferencie uskutočnenej v rámci výstav Ekotechnika - Hydrotec: Bratislava, 21. apríla 2004. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2004. s. 15-20.

 • HUCKO, P.: Vplyv antropogénnej činnosti v povodí vodného diela Zemplínska šírava a kvalita vody a sedimentov. In: Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. V. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Fyzika vody v pôde. 15. slovensko-česko-poľský vedecký seminár. Zborník príspevkov. Zemplínska šírava, 25.-27. máj 2004 [CD-ROM]. Michalovce: ÚH-SAV, 2004. 10 s. ISBN 80-89139-04-3.

 • HUDEC, I. - HUCKO, P.: Vplyv klimatických výkyvov na zooplanktón v nádržiach Slovenska? In: Pitná voda 2004. Sborník konference. 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží: 7.6.-10.6. 2004 v Táboře. České Budějovice: W&ET Team, 2004. s. 281-286.

 • HUCKO, P. - HUDEC, I. - LUTHER, S.: Porovnanie výskytu nutrientov, teploty, chlorofylu-a a zooplanktónu vo VN Klenovec a VN Starina v roku 2003. In: Pitná voda 2004. Sborník konference. 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží: 7.6.-10.6. 2004 v Táboře. České Budějovice: W&ET Team, 2004. s. 299-304.

 • LUTHER, S. - HUCKO, P.: Bilancia nutrientov vo vodárenskej nádrži Klenovec za obdobie rokov 1993 až 1999. In: Pitná voda 2004. Sborník konference. 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží: 7.6.-10.6. 2004 v Táboře. České Budějovice: W&ET Team, 2004. s. 311-316.

 • HUCKO, P. - HUDEC, I. - LUTHER, S.: Vodárenské nádrže - opatrenia na zachovanie kvality vody. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 6.-7.10.2004. Bratislava: Slovenský národný komitét IWA, 2004. s. 47-54.

 • WEIGELTOVÁ, S. - HUCKO, P.: Kvalita sedimentov vo vodných tokoch Nitra a Hron a ich vzťah k eutrofizácii vodných útvarov. In: Odpadové vody 2004. Zborník z 3. konferencie s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby, Vysoké Tatry, 20.-22. októbra 2004. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov SR, 2004. s. 194-198.

 • HUCKO, P.: Kvalita sedimentov vodných nádrží Hričov a Nosice. In: 40 rokov prevádzky Stredno-Vážskej kaskády Hričov-Mikšová-Považská Bystrica. Zborník prednášok. Nimnica, 9.-10. novembra 2004. Trenčín: Pobočka Slovenskej energetickej vedeckotechnickej spoločnosti pri SE-VE, 2004. Piešťany: Pobočka Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri SVP, š.p., OZ, 2004. s. 111-119.

 •  HUCKO, P.: Kvalita sedimentov vodných nádrží Hričov a Nosice. In: Vodohospodársky spravodajca, 2004, roč. 47, č. 10-11, s. 7-10. 2005

 • HUCKO, P.: Výskyt ťažkých kovov a špecifických organických látok vo vodách a sedimentoch vodárenských nádrží Klenovec a Starina. In: Vodárenská biologie 2005. Sborník konference. Praha, 2.-3. februára 2005. Praha: VŠCHT, fakulta technologie ochrany prostředí, 2005. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR, 2005. s. 83-89.

 • HUCKO, P.: Vplyv antropogénnej činnosti v povodí Zemplínskej šíravy na kvalitu akumulovaných sedimentov. In: Vodohospodársky spravodajca, 2005, roč. 48, č. 3-4, s. 37-39.

 • HUCKO, P.: Zhodnotenie kvality sedimentov vodného diela Liptovská Mara - Bešeňová. In: Vodohospodársky spravodajca, 2005, roč. 48, č. 7-8, s. 14-17.

 • KUNÍKOVÁ, E. - TÓTHOVÁ, L. - HUCKO, P.: Ekohydrologická štúdia ramien Latorice. In: Vodohospodársky spravodajca, 2005, roč. 48, č. 9-10, s. 14-17.

 • HUCKO, P.: Hodnotenie kvality sedimentov VN Starina. In: Vodní hospodářství, 2005, roč. 55, č. 11, s. 318-320.

 • HUCKO, P. - KUŠNÍR, P.: Dnové sedimenty - zdroj sekundárneho znečistenia povrchových vôd. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 11.-12. mája 2005. Bratislava: Pobočka SVHS ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, 2005. s. 47-62.

 • KUŠNÍR, P. - HUCKO, P.: Mobilita látok akumulovaných v sedimentoch vodného prostredia. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 11.-12. mája 2005. Bratislava: Pobočka SVHS ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, 2005. s. 63-76.

 • HUCKO, P.: Zhodnotenie kvality sedimentov vodného diela Liptovská Mara – Bešeňová. In: Zborník prednášok konferencie „30 rokov sústavy vodných diel Liptovská Mara – Bešeňová“. Hotel Bobrovník, 2.-3. jún 2005. Piešťany: Pobočka SVHS pri SVP, š.p. Odštepný závod Piešťany, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Piešťany, 2005. s. 67-74.

 • ROZDOBUĎKOVÁ, N. - HUCKO, P.: Kvalita vody a sedimentov v nádrži Zemplínska šírava. In: 40 rokov prevádzky vodnej nádrže Zemplínska šírava. 30 rokov prevádzky vodárenskej nádrže Bukovec. Zborník príspevkov z konferencie. Zemplínska šírava - Kamenec, 6.-7.10.2005. Košice: Pobočka Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri SVP š.p. OZ, 2005. s. 43-52.

 • ORAVCOVÁ, A. - HUCKO, P.: Kvalita vody a sedimentov vo vodárenskej nádrži Bukovec. In: 40 rokov prevádzky vodnej nádrže Zemplínska šírava. 30 rokov prevádzky vodárenskej nádrže Bukovec. Zborník príspevkov z konferencie. Zemplínska šírava - Kamenec, 6.-7.10.2005. Košice: Pobočka Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri SVP š.p. OZ, 2005. s. 91-104.

 • HUCKO, P. - HUDEC, I.: Vodárenské nádrže z pohľadu európskej legislatívy. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 12.-13.10.2005. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2005. s. 33-40. 2006

 • HUCKO, P.: Smernica Rady Európy o vode a jej aplikácia v spolupráci s holandskou stranou. In: VI. seminár k Svetovému dňu vody. Zborník príspevkov zo seminára. Poprad, 28.3.2006. Poprad: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, pobočka OZ Košice, Závod PDaP Poprad, 2006. s. 47-61.

 • HUCKO, P.: Odber vzoriek sedimentov, povrchových vôd a suspendovaných látok. In: Workshop: "Tvorba a hodnotenie nebezpečného banského znečistenia" v rámci projektu ESF: "Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v oblasti environmentálneho rizika odpadov ťažobného priemyslu". Modra-Harmónia, 15.-17.5.2006 Bratislava: Komenského univerzita, Prírodovedecká fakulta, 2006. s. 26-37.

 • KUŠNÍR, P. - HUCKO, P.: Základné princípy pre stanovenie environmentálnych cieľov výrazne zmenených umelých vodných útvarov. In: Smerom k integrovanému manažmentu povodia. Konzultácia medzinárodných expertov s konferenciou pod záštitou ministra životného prostredia SR pri príležitosti 55. výročia vzniku VÚVH. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 55. výročia vzniku Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Častá-Papiernička, 29.5.-2.6.2006. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2006. s. 48-58.

 • HUCKO, P. - KUŠNÍR, P. - MATOK, P.: Implementácia RSV v oblasti výrazne zmenených vodných útvarov. In: Smerom k integrovanému manažmentu povodia. Konzultácia medzinárodných expertov s konferenciou pod záštitou ministra životného prostredia SR pri príležitosti 55. výročia vzniku VÚVH. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 55. výročia vzniku Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Častá-Papiernička, 29.5.-2.6.2006. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2006. s. 59-68.

 • HUCKO, P.: Bilancia As a Sb v povodí vodárenskej nádrže Bukovec. In: Pitná voda 2006. Sborník konference. 8. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, 5.6.-8.6. 2006. České Budějovice: W&ET Team, 2006. s. 381-386.

 • HUCKO, P.: Hodnotenie kvality sedimentov vodných nádrží podľa zákona č. 188/2003 Z.z. In: Kaly a odpady 2006. Sborník z konference. Brno, 19.-21. června 2006. Brno: Asociace čistírenských expertů ČR, 2006. s. 233-238.

 • HUCKO, P. - MATOK, P.: Výrazne zmenené vodné útvary, umelé vodné útvary a ich predbežné vymedzenie. In: Rámcová smernica o vode - stav implementácie v podmienkach SR. Zborník príspevkov z odborného seminára. Rajecké Teplice, 25. a 26. apríl 2006. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2006. s. 46-53.

 • HUCKO, P.: Výskyt ťažkých kovov vo vodárenskej nádrži Bukovec a v jej povodí. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 3.-4.10.2006. Bratislava: Slovenský národný komitét IWA, 2006. s. 241-244.

 • HUCKO, P. - KUŠNÍR, P.: PCBs in sediments of the Zemplinska Sirava Reservoir and the Laborec River in vicinity of Strazske. In: Assessment and Remediation of Contaminated Sediments. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop. Bratislava, Slovak Republic, 18-21 May 2005. Nato Science Series: IV. Earth and Environmental Sciences, Vol. 73. Reible, D. (ed.), Lanczos, T. (ed.). Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2006. p. 60-67. ISBN 1-4020-4957-9.

 • DERCOVÁ, K. - ČIČMANOVÁ, J. - LOVECKÁ, P. - DEMNEROVÁ, K. - MACKOVÁ, M. - HUCKO, P. - KUŠNÍR, P.: Toxicity and biodegradation of PCBs in contaminated sediments. In: Acta Facultatis Ecolgiae, 2006, Vol. 14, Suppl.1. VIIIth Banská Štiavnica Days 2006. Journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Zvolen: Technická univerzita, 2006. s. 19-28.

 • APITZ, S.E. - BRILS, J. - MARCONOMI, A. - AGOSTINI, P. - MICHELETTI, CH. - PIPPA, R. - SCANFERLA, P. - ZIUN, S. - LÁNCZOS, T. - DERCOVÁ, K. - KOČAN, A. - PETRÍK, J. - HUCKO, P. - KUŠNÍR, P.: Approaches and Frameworks for managing contaminated sediments. A European Perspective In: Assessment and Remediation of Contaminated Sediments. IV. Earth and Environmental Sciences – Vol. 73, NATO Science Serries, Edited by Reible, D., Lánczos, T., Springer, 2006, 246 s. 2007

 • HUCKO, P. - KUŠNÍR, P.: Degradácia PCB v sedimentoch z vodnej nádrže Zemplínska šírava pri použití enzýmov Grandy-Uyama. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 16.-17. mája 2007. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007. s. 113-123. ISBN 978-80-89062-51-5.

 • DERCOVÁ, K. - ČIČMANOVÁ, J - LOVECKÁ, P. - DEMNEROVÁ, K. - MACKOVÁ, M. - HUCKO, P. - KUŠNÍR, P.: Toxicita a biodegradácia PCB v kontaminovaných sedimentoch Strážskeho kanála a Zemplínskej šíravy. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 16.-17. mája 2007. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007. s. 156-168. ISBN 978-80-89062-51-5.

 • HUCKO, P. - KUŠNÍR, P. - SHEARMAN, A.: Hodnotenie procesov prebiehajúcich v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 16.-17. mája 2007. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007. s. 169-181. ISBN 978-80-89062-51-5.

 • KUŠNÍR, P. - HUCKO, P.: Priority Substances in Context of the EU Water Policy. In: IPC 2007 - 43rd International Petroleum Conference, September 24-26, 2007, Bratislava, Slovak Republic [CD-ROM]. Bratislava: Slovnaft VÚRUP, a.s., 2007. 14 p. ISBN 978-80-69736-1-3.

 •  DERCOVÁ, K. - CICMANOVÁ, J. - LOVECKÁ, P. - DEMNEROVÁ, K. - MACKOVÁ, M. - TÓTHOVÁ, L. - HUCKO, P.: Ecotoxicity, biodegradation, and remediation of PCB-contaminated sediments. In: Journal of Biotechnology, 2007, Vol. 131, Isuue 2, Supplement 1, p. S242. ISSN 0168-1656. 2008 HUCKO, P.: Znečistenie dnových sedimentov rieky Laborec a Zemplínskej šíravy polychlórovanými bifenylmi. In: Vodohospodársky spravodajca, 2008, roč. 51, č. 7-8, s. 14-17. ISSN 0322-886X.

 • HUCKO, P.: Znečistenie dnových sedimentov rieky Laborec a Zemplínskej šíravy organickými látkami - dôsledok antropogénnej činnosti povodí. In: Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Fyzika vody v pôde. 17. slovensko-česko-poľský seminár. Zborník príspevkov. Vinianske jazero, 27.-29. máj 2008 [CD-ROM]. Bratislava-Michalovce: ÚH SAV-IH SAS, 2008. 15 s. ISBN 978-80-89139-15-6.

 • HUCKO, P.: Interakcie fosforu medzi vodou a sedimentmi vo vodárenských nádržiach. In: Pitná voda 2008. Sborník konference. 9. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, 2.6.-5.6. 2008. České Budějovice: W&ET Team, 2008. s. 53-58. ISBN 978-80-254-2034-8.

 • DERCOVÁ, K. - ČIČMANOVÁ, J. - DEMNEROVÁ, K. - LOVECKÁ, P. - MACKOVÁ, M. - HUCKO, P. - TÓTHOVÁ, L. - DUDÁŠOVÁ, H.: Bioremediation and Ecotoxicity of Sediments Contaminated by PCBs in Eastern Slovakia. In: Contaminated Sites. First International Conference. Conference Proceedings. Volume 2: Scientific Articles. Bratislava, 16-18 June, 2008. Bratislava: Ekotoxilogické centrum Bratislava s.r.o., 2008. p. 158-163. ISBN 978-80-969958-2-0.

 •  DERCOVÁ, K. - ČIČMANOVÁ, J. - LOVECKÁ, P. - DEMNEROVÁ, K. - MACKOVÁ, M. - HUCKO, P.- KUŠNÍR, P.: Isolation and Identification of PCB-degrading microorganisms from contamined sediments. In: International Biodeterioration & Biodegradation, 2008, Vol. 62, Issue 3, p. 219-225. ISSN 0964-8305. HUCKO, P.: Úlohy a problémy vodného hospodárstva Slovenskej republiky. In: Vodní hospodářství. 2008, roč. 58, č. 12, s. 458-462. ISSN 1211-0760.

 • HUCKO, P.: Riziká výskytu As a Sb v sedimentoch VN Bukovec. In: Pitná voda. Zborník odborných prác z XI. konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčianske Teplice, 7.-8. október 2008. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2008. s. 55-62. ISBN 978-80-969974-0-4. 2009

 • HUCKO, P. - ROZDOBUĎKOVÁ, N. - VRÁBELOVÁ, I. - HALAŠKA, M. - KULTANOVÁ, M.: Vodárenské nádrže - dôležitý zdroj vody pre zabezpečenie dostatku pitnej vody. In: Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Stará Lesná, 25. – 26. februára 2009. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009. s. 121-128. ISBN 978-80-969974-1-1.

nahoru

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz