Onderíková, Vlasta

Publikace v domácích a zahraničních časopisech a sbornících

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Úprava a doprava vody z hydrobiologického hľadiska. Zborník odborných prác z I. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, Spišská Nová Ves, 1998

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Uplatnenie revidovaných technických noriem STN 757711 Stanovenie biosestónu a STN 757712 Stanovenie abiosestónu počas úpravy vody. Zborník odborných prác z II. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, Trenčianske Teplice, 1999

 • Vlasta Onderíková, Mikuláš Toldy, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Aktuálne hydrobiologické poznatky zo sledovaných povrchových zdrojov pitných vôd na Slovensku. Zborník odborných prác z III. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, Trenčianske Teplice, 2000

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava; Ing. Ján Ďurica, StVaK PR Banská Bystrica Kalozvody skupinového vodovodu Hriňová-Lučenec-Fiľakovo s vetvou na Detvu a ich význam pre udržiavanie kvality distribuovanej pitnej vody. Zborník odborných prác z IV. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, Trenčianske Teplice, 2001

 • Viliam Šimko, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Súčastná kontrola kvality vody pri úprave na pitnú vodu v SR. Zborník odborných prác z V. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, Trenčianske Teplice, 2002

 • Ján Ďurica, StVS a.s. Banská Bystrica; Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Možnosti eliminácie biofilmov v rozvodných systémoch z pohľadu prevádzky diaľkovodov a úpravní vôd. Zborník odborných prác z VI. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, Trenčianske Teplice, 2003

 • Věra Moravcová ; Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Využití biologických rozborů v technologii úpravy vody. Zborník odborných prác z VII. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, Trenčianske Teplice, 2004

 • Štefan Kavalier; Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Využitie ultrazvuku na likvidáciu rastu množenia siníc a rias vo vodných nádržiach. Zborník odborných prác z VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, Trenčianske Teplice, 2005

 • Vlasta Onderíková; Mária Holobradá Účasť Prof. RNDr. Vladimíra Sládečka DrSc. na sledovaní kvality vôd v Slovenskej Republike. Zborník odborných prác z IX. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, Trenčianske Teplice, 2006

 • Lívia Tóthová, VÚVH Bratislava; Vlasta Onderíková, Bratislava Oživenie podzemných vôd a jeho hodnotenie pomocou mikroskopickej rizikovej analýzy. Zborník prednášok z X. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, Trenčianske Teplice, 2007

 • Vlasta Onderíková, Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Súčastné problémy s úpravou vody v SSR. Sborník semináře ČSVTS Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 1986

 • Onderíková, V., SAV, Bratislava Problémy pri úprave vody v prvom období prevádzkovania úpravne vody Nová Bystrica. Sborník semináře ČSVTS Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 1991

 • Vlasta Onderíková, Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Problematika pomalej filtrácie na Slovensku. Sborník semináře ČVTS Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha 1993

 • RNDr. Vlasta Onderíková, CSc., Hydrotechnológia Bratislava, s. r. o., Bratislava Skúsenosti s odstraňovaním a prienikom organizmov počas úpravy vody. Sborník semináře ČVTS Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 1995

 • Vlasta Onderíková, Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Dezinfekcia vody v prevádzkach úpravní vôd SR. Sborník semináře ČVTS Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 1996

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s. r. o., Bratislava Návrh revízie normy na stanovenie mikroskopického obrazu. Sborník semináře ČVTS Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 1997

 • Jozef Budziňák, VVaK Košice, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava, Ing. Dušan Vannay, Vodohospodárska výstavba Bratislava Úprava vody na ÚV v Brezovici pred a po výstavbe VN Tichý Potok. Sborník semináře ČVTS Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 1998

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava, Činnosť hydrobiológov pri úprave a doprave pitnej vody. Sborník semináře ČVTS Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 1999

 • Viliam Šimko, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Vplyv optimálnej technológie úpravy vody na výslednú kvalitu upravenej vody z hľadiska hydrobiologického. Sborník 17. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 2001

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava, Ladislav Orlovský, SeVaK OZ, Nová Bystrica Informácia o vplyve chlórdioxidu a údržby vodovodných sietí na tvorbu biofilmu v rozvodnom systéme Nová Bystrica – Čadca – Žilina. Sborník 17. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 2001

 • Marián Detvan, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., Úpravňa vody Málinec a Vlasta Onderíková, RNDr., CSc., Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Skúsenosti s prevádzkou ÚV – dezinfekcie počas úpravy vody v Málinci. Sborník 18. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 2002

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava, , Ján Ďurica, St.VS a.s. Banská Bystrica Biologické nárasty v skupinovom vodovode Hriňová – Lučenec – Fiľakovo s vetvou na Detvu a možnosti ich eliminácie. Sborník 19. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, 2003

 • Vladimír Mojdis, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod, Bardejov, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Zefektívnenie monitorovania kvality vody na ÚV Bardejov. Sborník konference Vodárenská biologie 2004, Praha, 2004.

 • Jozef Starovec, St VS, ÚV, Málinec a Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Posúdenie domových filtrov na úpravu vody z vodárenskej prípojky v Lučenci. Sborník konference Vodárenská biologie 2005, Praha, 2005.

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava, Beata Michniaková, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Vplyv ČOV Zeleneč na oživenie vody Trnávky. Sborník konference Vodárenská biologie 2005, Praha, 2005.

 • Vlasta Onderíková, Ústav Zoológie a ekozoológie SAV, Bratislava Rastlinné čistiarne a ich vplyvy na kvalitu pitných vôd vodárenských nádrží. Sborník 2. celostátní konference Pitná voda z údolních nádrží 1992 (optimalizace kvality surové vody a úpravy pitné vody), v Táboře, 1992

 • Jozef Šolc, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Nový zdroj pitnej vody – VN Málinec. Sborník 3. konference Pitná voda z údolních nádrží 1995 (optimalizace kvality surové vody a kvality pitné),v Táboře, 1995

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia úpravne vody Turček z pohľadu hydrobiológa. Sborník konference Pitná voda 1999, která je 5. pokračováním konference Pitná voda z údolních nádrží, v Táboře 1995

 • Vilam Šimko, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava. Ochrana vodárenských nádrží Slovenska pred vonkajším znečistením. Sborník konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konference Pitná voda z údolních nádrží, v Táboře, 2001

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava; Mária Kultanová, SVP OZ Piešťany, VHL, Žilina Polstoročné sledovanie kvality vody vo vodnej nádrži Oravskej priehrady. Sborník konference Pitná voda 2004, 7. pokračování konference Pitná voda z údolních nádrží, v Táboře, 2004

 • Ladislav Orlovský, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o, Bratislava Význam odkalovania z hľadiska uchovania kvality pitnej vody na trase diaľkovodu Nová Bystrica – Krasno nad Kysucou - Čadca – Žilina (Považský Chlmec). Sborník příspěvků VI. mezinárodní konference Voda Zlín 2002, Zlín, 2002

 • Olejko Štefan , VÚVH Bratislava; Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o.; Tóthová Lívia, VÚVH Bratislava. Vplyv vodojemov na kvalitu vody v skupinovom vodovode Nová Bystrica – Čadca – Žilina. Sborník příspěvku VII. mezinárodní konference Voda Zlín 2003, Zlín, 2003

 • Viliam Šimko, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Hodnotenie súčasného stavu úpravní vôd na Slovensku. Sborník příspěvků VIII. mezinárodní vodohospodářské konference Voda Zlín 2004, Zlín, 2004

 • Štefan Švehla, Branislav Švehla, ECOSON, s.r.o., Nová Mesto nad Váhom; Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Potenciálne možnosti využitia fyzikálnych metód pri úprave pitných vôd. Sborník přípěvku VIII. mezinárodní vodohospodářské konference Voda Zlín 2004, Zlín, 2004

 • Dluhý, Eurowater, s.r.o., Vlasta Onderíková Technologické opatrenia na odstránenie rias z pramenitých pitných vôd Sborník příspěvků XII. mezinárodní vodohospodářské konference Voda Zlín 2008, Zlín,2008

 • V. Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Kvalita vody vo vodárenských nádržiach vo vzťahu k technológii úpravy vody na pitné účely. Zborník prednášok zo IV. konferencie ČSLS, Tatranská Lomnica, 1975

 • Július Binder, Vlasta Onderíková, Pavel Marek, Hydroconsult, Bratislava MChB ČOV Slovnaft n.p., Bratislava. Zborník prednášok zo VII. konferencie ČSLS, Nitra, 1985

 • Vlasta Onderíková, SAV, Ústav zoológie a ekosozológie,Bratislava Vplyv špecifických podmienok na makrozoobentos v koncovej nádrži čistiarne Slovnaft n.p.. Sborník IX. konference ČSLS ČSAV, Znojmo, 1991

 • V. Onderíková, V. Šimko, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Poznatky z dvojročného sledovania procesu úpravy vody pomalou filtráciou na území SR. Zborník referátov X. limnologickej konferencie, Slovenská limnologická spoločnosť, Česká limnologická společnost, Stará Turá, 1994

 • V. Onderíková, J. Šolc, A. Konrádová, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Ohrozenie kvality vody v materiálových jamách A a B pri Vojke a opatrenia na jej zachovanie. Sborník referátů XI. limnologické konference, Česká limnologická společnost, Slovenská limnologická spoločnosť, Doubí u Třeboně, 1997

 • Pavol Marcinský, Jadrová elektráreň Mochovce o.z.; Jozef Šolc, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o. Problémy súvisiace s kvalitou vôd v chladiacich okruhoch Jadrovej elektrárne Mochovce. Sborník referátů XII. limnologické konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Česká limnologická společnost, Slovenská limnologická spoločnosť, Kouty nad Desnou, 2000

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Prevádzkové sledovanie oživenia vody Hrona v číričoch Atómovej elektrárne Mochovce. Zborník referátov XIII. limnologickej konferencie, Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, Banská Štiavnica, 2003.

 • Onderíková Vlasta, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Ekosystém akumulovaných vôd a jeho obnova. Zborník vedeckých prác z konferencie s medzinárodnou účasťou Aqua ´96, Trenčín, 1996

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Perspektívne možnosti zlepšovania kvality vody na ÚV v Brezovici. Zborník prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Aqua ´98, Trenčín, 1998

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Biologické práce a problémy okolo nich na Správach povodí na Slovensku. Vodohospodársky spravodajca, č. 8, Bratislava, 1968

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Čo môže poskytnúť biológia vodohospodárom. Vodohospodársky spravodajca, č. 11, Bratislava, 1968

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Stav biologickej činnosti na odboroch vodohospodárskej chémie. Vodohospodársky spravodajca, č. 2, Bratislava, 1971

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Stretnutie vodohospodárov. Vodohospodársky spravodajca, č. 3, Bratislava, 1971

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Vodný kvet, dôsledok havarijného stavu vo vodárenskej nádrži v Hriňovej. Vodohospodársky spravodajca, č. 10, Bratislava, 1972

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Hygienická problematika rekreačných vodných plôch. Vodohospodársky spravodajca, č. 7 - 8, Bratislava, 1973

 • Vlasta Onderíková, Marta Kválová, Vodorozvoj, Bratislava Využitie nádrže Domaša pre pitné účely. Vodohospodársky spravodajca, č. 2, Bratislava, 1974

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Hydrobotanika 1976. Vodohospodársky spravodajca, č. 3, Bratislava, 1976

 • Vlasta Onderíková, SAV Bratislava Netradičné biotechnológie na dočisťovanie vôd a produkciu organickej hmoty. Vodohospodársky spravodajca, č. 11, Bratislava, 1990

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Vzdelávanie hydrobiológov z vodohospodárskej praxe. Vodohospodársky spravodajca, č. 9-10, Bratislava, 1993

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Vplyv rias Cladophora glomerata KǗTZING, Chlorophyta na dočisťovanie vody. Vodohospodársky spravodajca, č. 8, Bratislava, 1995

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Črevný parazit Giarda lambia vo zdrojoch pitných vôd. Vodohospodársky spravodajca, č. 1, Bratislava, 1997

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Mikrofiltrácia a jej uplatnenie v úprave pitnej vody na Slovensku. Vodohospodársky spravodajca, č. 6, Bratislava, 2000 # Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Schopnosť UV žiarenia vo vode – zo zahraničného seminára. Vodohospodársky spravodajca, č. 4, Bratislava, 2002

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Hydrobiologický audit počas úpravy vody na pitné účely v Slovenskej republike. Vodohospodársky spravodajca, č. 1-2, Bratislava, 2005

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Konferencia Vodárenská biológia 2007. Vodohospodársky spravodajca, č. 3-4, Bratislava, 2007

 • Vlasta Onderíková, Anna Šterbová, VÚVH, Bratislava Príspevok k biológii a chemizmu Oravskej nádrže. Vodní hospodářství, č. 2, ř.B, Praha, 1956 # Vlasta Onderíková, Vodorozvoj , Bratislava Zmena hygienickej hodnoty vody vo vodárenskej nádrži v Hriňovej. Vodní hospodářství, č. 6, ř.B, Praha, 1973

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj , Bratislava, člen autorského kolektívu: Sládeček a kol. Biologické problémy v zásobovaní vodou z povrchových vôd. Vodní hospodářství, č. 8, ř.B, Praha, 1973 # Vlasta Onderíková, Vodorozvoj , Bratislava, člen autorského kolektívu: Sládeček a kol. Připomínky biologu k úpravě povrchové vody na pitnou. Vodní hospodářství, č.11,ř.B, Praha, 1973

 • Vlasta Onderíková, Oľga Solotruková, Vodorozvoj, Bratislava Vplyv vodárenskej nádrže v Hriňovej na kvalitu vody Slatiny. Vodní hospodářství, č. 6, ř.B, Praha, 1977

 • Vlasta Onderíková., Hydroconsult, Bratislava Problémy súvisiace s kvalitou vody so vodárenských nádržiach Slovenska. Vodní hospodářství, č. 3, ř.B, Praha, 1980

 • Vlasta Onderíková, Ružena Kováčová, Hydroconsult, Bratislava Peľové zrná a aktinomycéty vo vodárenskej nádrži Klenovec. Vodní hospodářství, č. 6, ř.B, Praha, 1981

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult Bratislava Možnosti dodržovania biologických požiadaviek na pitnú vodu pri úprave povrchových vôd. Vodní hospodářství, č. 1, ř.B, Praha, 1982

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Požiadavky vodárenskej praxe na vypracovanie prognózy akosti vôd vodárenských nádrží. Zborník zo seminára Biologické problémy vodného hospodárstva (Hydrobiológia, ichtyológia a hydrochémia), MLVH SSR v Bratislave, Povodie Bodrogu a Hornádu v Košiciach, Československá limnologická společnost ČSAV v Praze, Závodná pobočka Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti pri PBH v Košiciach, Košice,1971

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Predúprava akumulovaných povrchových vôd využívaných na pitné účely a sledovanie upravenej vody v rozvodných sieťach z hľadiska biologického Zborník prednášok Informačný BULLETIN Hodnotenie funkcie technologických stupňov pri úprave pitnej vody (dodatok k zborníku), MLVH SSR Bratislava, VÚVH Bratislava, Dom techniky SVTS Žilina, Zvolen,1977

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Vodárenské toky a nádrže z pohľadu povinností správcov vodných tokov. Zborník prednášok Informačný BULLETIN Problematika eutrofizácie povrchových vôd, MLVH Bratislava, VÚVH Bratislava, Dom techniky ČSVTS Žilina, Krpáčovo,1981

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Vodný kvet vo vodárenských nádržiach Slovenska a jeho likvidácia. Zborník prednášok Informačný BULLETIN Biosestón, Kurz – Determinácia biosestónu, MLVH Bratislava, VÚVH Bratislava, Dom techniky ČSVTS Žilina, Tatranská Štrba, 1983

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Aplikovaná hydrobiológia vo vodnom hospodárstve. Zborník prednášok Hydrobiologický kurz, MLVH SSR, VÚVH Bratislava, Dom techniky ČSVTS Žilina, Bratislava, 1986

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Úprava vody a vodné organizmy. Zborník referátov zo seminára Prevádzka a údržba vodárenských zariadení, Pobočka ČSVTS – Vsl. vodárne a kanalizácie OZ Michalovce, Michalovce 1986

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Biotechnológia a dočisťovanie vôd v stabilizačných nádržiach - Biologické hodnotenie čistiarní odpadových vôd (študijná pomôcka k odbornému kurzu hydrobiológov) Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SSR vo Zvolene, Zvolen, 1988

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Revízia ČSN 830611 „Pitná voda“. Zborník prednášok z determinačného kurzu Informačný BULLETIN Biologické hodnotenie povrchových zdrojov pitných vôd, MLVH SSR, Bratislava, VÚVH Bratislava, Pobočka ČSVTS pri VÚVH v Bratislave, Bukovec,1989

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Vplyv „vodného kvetu“ na využívanie vodárenských nádrží s dôrazom na vodárenskú nádrž Hriňová Zborník prednášok z determinačného kurzu Informačný BULLETIN Biológia vodárenských zdrojov, MLVH SR Bratislava, Vodohospodárska VTS pri VÚVH Bratislava, Detva,1990

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Vodné organizmy v procese úpravy vody (metodická príručka). Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava, 1994

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Atlas vodných organizmov zdrže Hrušov – Gabčíkovo, účelová publikácia pre š.p. Vodohospodárska výstavba Bratislava. A.M.P.I., s.r.o., Bratislava, 1995

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Hydrobiologické hodnotenie prevádzok úpravní vôd a systémov na rozvod pitnej vody. Zborník prednášok zo školenie pracovníkov z vodohospodárskej praxe, VÚVH v Bratislave, 2003

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Problematika využitia vodárenských nádrží pre rekreačné účely. Zborník prednášok pre pracovníkov MLVH ČSFR Sympózium o hygienickej problematike rekreačných vodných plôch, Štrbské Pleso, 1973

 • Vlasta Onderíková, Vodorozvoj, Bratislava Vodochranilišča v Slovakii a ich vlijanie na kačestvo vodotokov. Zborník zo sympózia RVHP Zmeny akosti povrchových vôd, Praha, 1975

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Metodické pokyny na zabezpečenie kvality vody vo vodárenských nádržiach pred rozvojom vodného kvetu. MLaVH Bratislava v spolupráci s Nakladateľstvom Príroda, Bratislava, 1977

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Dočisťovanie odpadových vôd v stabilizačných nádržiach a návrh metodiky jeho sledovania po stránke hydrobiologickej. Zborník prednášok Biologické hodnotenie čistiarní odpadových vôd, MLaVH, Bratislava, VÚVH, Bratislava, Dom techniky ČSVT Žilina, Zochová chata pri Modre, 1977

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava; Štefan Husák, Botanický ústav ČSAV, Třeboň; Hana Oťahelová, Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV, Bratislava Využitie makrofyt pri čistení a dočisťovaní odpadových vôd SSR. Sborník Vegetační zpusoby čistění vody a možnosti jejich aplikace, VUT v Brně, SF, UVHK, Kabinet životního prostředí, Brno, 1987

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Biotechnológia a dočisťovanie vôd v stabilizačných nádržiach. Zborník prednášok pre kurz MLVH SSR, Bratislava, DT ČSVTS Žilina, Piešťany, 1987

 • Vlasta Onderíková, Hydroconsult, Bratislava Prevádzkové sledovanie stabilizačnej nádrže v Juri po stránke hydrobiologickej. Zborník Technický rozvoj pre zdravotnovodohospodárske stavby, MLaVH SSR, Bratislava, Hydroconsult, Pobočka ČSVTS pri MLaVH SSR Bratislava, Dom techniky ČSVTS Žilina, Pov. Bystrica, 1987

 • Vlasta Onderíková, Jozef Šolc, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Rastlinné čistiarne v procese tvorby krajinoekologického územia. Zborník Koreňové čističky odpadových vôd, Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov LVH SR vo Zvolene, Zvolen, 1993

 • Vlasta Onderíková, Jozef Šolc, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Kvalita vody vo vodárenskej nádrži Málinec a opatrenia na jej zlepšenie. Zborník referátov 24. priehradné dni ´94, Banská Štiavnica, 1994

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Removal of Aquatic Organisms during the process of water treatment in the Slovak Republic. National Report Slovakia, Blackwell Science Ltd., IWSA World Congress, Madrid, 1997

 • Vlasta Onderíková, Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava, Ltd. Co., Jozef Vyskoč, Ekostaving Nitra Plant – type purification plant Lemna corporation type and its first realization in Slovakia. International Conference Water is life take care of it, Water Research Institute Bratislava (WRI). Slovak Association of Water Management Employers (SAWME), Bratislava 2001

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Vplyv UV žiarenia na oživenie upravovanej vody. Zborník prednášok zo seminára UV žiarenie a chlórdioxid vo vodohospodárskych prevádzkach, Národný komitét IWA, Bratislava, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava, Štátny zdravotný ústav, Košice, Trenčianské Teolice, 2002

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava; Mária Kultanová, SVP – OZ Piešťany, VHL, Žilina Oravská priehrada očami biológov. Zborník prednášok z konferencie 50 rokov prevádzky VD a VE Orava, Pobočka Slovenskej energetickej vedeckotechnickej spoločnosti, Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, o.z., Pobočka slovenskej vodohospodárskej spoločnosti pri Slovenskom vodohospodárskom podniku, š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Slanická Osada, 2003

 • Peter Horvát, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Realizácia čistenia odpadových vôd na Slovensku nekonvenčnými technológiami. Sborník přednášek ze semináře Přírodní zpúsoby čištění odpadních vod, VUT v Brne, ST, ÚVHK, Kabinet životního prostředí, Brno, 2003

 • Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava Sinicový vodný kvet a jeho prvý hromadný výskyt vo vodárenskej nádrži na Slovensku. Zborník zo seminára Biologické a chemické procesy vo vodárenských tokoch a nádržiach, perspektívne technológie úpravy a dezinfekcie vody, Slovenský národný komitét IWA, Bratislava, Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., RUVZ v Košiciach, Trenčianske Teplice, 2005

 • V. Onderíková, Výskumný ústav vodohospodársky, pobočka Bratislava Príspevok k hydrobiológii ryžových polí. Sborník poľnohospodárskych vied I, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1955

 • M. Antonič, V. Onderíková, Výskumný ústav vodohospodársky, pobočka Bratislava Príspevok k možnosti využitia odpadových konopárenských vôd pre závlahy. Poľnohospodárstvo II, Bratislava, 1955

 • Vlasta Onderíková, Zoologické oddelenie Biologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Bratislava K potrave kaprov chovaných na ryžových poliach. Biológia Časopis SAV, roč. XII, č.8, separátny výtlačok, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1957

 • Vlasta Onderíková, Zoologické oddelenie Biologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Bratislave Batrachobdella paludosa (Carena 1823), Glossiphonidae, Hirudinea na Žitnom Ostrove. Biológia Časopis SAV, roč. XII, č.10, separátny výtlačok, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1957

 • Vlasta Onderíková, Biologický ústav Slovenskej akadémie vied, Oddelenie zoológie v Bratislave Faunistický prehľad pijavíc (Hirudinea) Žitného Ostrova (Juhozápadného Slovenska). Biológia Časopis SAV, roč. XIII, č.8, separátny výtlačok, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1958

 • Vlasta Onderíková Oživenie vody koncovej nádrže v čistiarni odpadových vôd, n. p. Slovnaft s dôrazom na makrozoobentos. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta biológických vied, Ministerstvo školstva SSR, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1988

 • Vlasta Onderíková , Ústav zoológie a ekosozológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava Osídľovanie koncovej nádrže v čistiarni š. p. Slovnaft spoločenstvom pakomárovitých (Diptera, Chironomidae). Biológia Časopis SAV, 48/2, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1993

 • Vlasta Onderíková , Institut de zoologie et écosozologie de l´Académie des sciences slovaques, Bratislava, Slovaquie Heterocypris chevreuxi G.O. Sars, 1896 (Crustacea, Ostracoda) – un éliminateur important de la pollution organique des eaux usées. Bull. Soc. Nat. luxemb., 94, (1993)

 • Viera Feráková, Katedra botaniky Prír. FUK, Bratislava, Vlasta Onderíková, Hydrotechnológia, s.r.o., Bratislava Lemna minuta Kunth, nový adventívny hydrofyt vo flóre Slovenska. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 1998

nahoru

Kontakty

Československá asociace vodárenských expertů
IČ: 43005063

E-mail: info@csave.cz